Aantal leerlingen op vrijescholen groeit met 35% in tien jaar

De afgelopen 10 jaar is de vrijeschool gegroeid met ruim 35%. Er kwamen in die periode meer dan 7.000 leerlingen bij. Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen.

Eerste internationale vrijeschool van Nederland start in Den Haag

De eerste internationale vrijeschool van Nederland gaat deze zomer van start in Den Haag onder de naam: International Waldorfschool The Hague. De school voorziet in een toenemende behoefte aan vrijeschoolonderwijs binnen de internationale gemeenschap. Na een gedegen voorbereiding kreeg de school het afgelopen jaar groen licht van het ministerie van Onderwijs om een nieuwe internationale school in Den Haag op te richten.

Extra geld voor kleine vrijescholen

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob, maakt extra middelen vrij voor de ondersteuning van kleine scholen. Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro uit aan zo'n 2000 scholen met minder dan 145 leerlingen en daar komt na dit jaar 20 miljoen euro bij. Dat is goed nieuws voor de kleinere vrijescholen die vaak meer dan grote scholen te maken hebben met financiële en personele uitdagingen. 

Nieuwe vrijeschool in Amsterdam Oost!

De Vrijeschool Amsterdam Oost zal nog dit schooljaar haar deuren openen, en wel op dinsdag 3 april, meteen na de paasdagen. Er wordt gestart met twee kleuterklassen in het gebouw van openbare basisschool De Dapper, vlakbij het Oosterpark. Vanaf september 2018 komt er een eerste klas bij waarna de school gestaag wil doorgroeien tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

ECSWE: Ontwikkelingen onderwijs in de Europese Unie

De European Council for Steiner Waldorf Schools (ECSWE) brengt de nationale verenigingen van vrijescholen in Europa samen en is onder meer actief binnen de Europese Unie in Brussel. Namens Nederlands is Frans Ebskamp (bestuurder van vrijescholen in Oost en Midden Nederland) vertegenwoordiger en bestuurslid in de ECSWE. Periodiek geeft hij een update van de recente […]

Marecollege wil leerlingen méér aan het lezen krijgen

Iedere week is het een half uur muisstil in het hele Mare College in Leiden. Het doel: de school wil pubers weer laten lezen. Woensdagmorgen was het de eerste keer dat er massaal gelezen werd door zowel leerlingen als leerkrachten. Een lokale nieuwswebsite uit Leiden maakte daarover een reportage.

Volop belangstelling voor vrijeschool in 2017

2017 was een mooi jaar voor de vrijescholen. Zoals voorgaande jaren was ook in 2017 de belangstelling voor de vrijeschool groot. Er was volop aandacht in de media en bij de politiek. Het aantal leerlingen nam toe en er kwamen nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs bij. De Vereniging van vrijescholen heeft de voornaamste momenten nu op een rij gezet in het jaaroverzicht van 2017.

Bestuurders en deskundigen in gesprek over het lokale speelveld van vrijescholen

De ledenvergadering van de Vereniging van vrijescholen stond op 29 november in het teken van de vrijeschool in het lokale speelveld. De groei van het vrijeschoolonderwijs zorgt voor aanzienlijke uitdagingen in samenwerking met overheden en lokale onderwijsinstellingen. Er zijn succesverhalen van nieuwe vrijescholen en er zijn plaatsen waar het moeizaam samenwerken is met de gemeente en de gevestigde orde. En overal werkt het weer net even anders. Dat bleek uit het gesprek aan de onderwijstafel, die werd gehouden in Driebergen.

Deelnemers Curriculum.nu geselecteerd

Op vrijdag 15 december zijn de schoolleiders en leraren die begin 2018 deelnemen aan Curriculum.nu op feestelijke wijze bekendgemaakt. Welke scholen als ontwikkelscholen aan de slag gaan, wordt begin 2018 onthuld. De officiële aftrap van de ontwikkelfase van Curriculum.nu is in maart.

Post-hbo opleiding Voortgezet Vrijeschool Onderwijs geregistreerd!

Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft in samenwerking met de Vereniging van vrijescholen en het Platform Vrijescholen Voortgezet Onderwijs een post-hbo opleiding ontwikkeld voor docenten die zich de vrijeschool pedagogiek- en didactiek eigen willen maken en zich verder willen verdiepen in hun vakmanschap: het vormgeven van vrijeschoolonderwijs en docentschap in de 21ste eeuw. Afgelopen week is deze post-hbo opleiding officieel geregistreerd door het Centrum van Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Met deze registratie is de opleiding een post-hbo opleiding die in heel Nederland wordt erkend.

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen is per besluit op 20 november 2017 op advies van de Kwaliteitsraad door het Zorginstituut opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland.

Arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg onder druk

De huidige arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg is zorgwekkend, aldus de VGN in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze brief is het AO van donderdag 7 december waarin de Kamerleden met minister De Jonge spreken over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. De VGN vindt dat er een specifieke arbeidsmarktaanpak voor de gehandicaptenzorg moet komen. Een tekort aan goed gekwalificeerd personeel betekent een groot risico op verschraling van de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking.

Tilburg University maakt betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking...

Begin 2018 zal de eerste medewerker met een verstandelijke beperking bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University starten. Het plan is dat deze medewerker op structurele basis werkzaamheden gaat verrichten binnen de kerntaken van de universiteit: onderzoek en onderwijs.

Kim Putters (SCP): ‘Gemeenten, het gaat ergens over!’

Kim Putters roept gemeenten op om een visie te ontwikkelen op solidariteit en waardigheid. ‘Het gaat ergens over, in het sociaal domein. Wat gaan jullie ervan maken?’ Hij zei dit tijdens een bijeenkomst van de VGN, getiteld ‘Gehandicaptenzorg in het Sociaal Domein, Drie jaar na de transitie’.

Spoed: laatste loodjes kostprijsonderzoek!

De formele data-uitvraag voor het kostenonderzoek Wet langdurige zorg om te komen tot kostprijzen is afgerond.  Naar aanleiding van de data-uitvraag is een zeer groot deel van de instellingen aan de slag gegaan met het aanleveren van data. Op dit moment is door 97% van de instellingen een template aangeleverd. Voor 65% van de instellingen kan hiermee een kostprijs worden berekend, wat betekent dat de template voldoet aan de gevraagde vereisten (zowel qua juistheid en volledigheid, als qua logica). Vanuit KPMG, de NZa en de VGN willen we u hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die u als instelling heeft gestopt in het kostenonderzoek.

Bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Alle neuzen staan dezelfde kant op, of het nu gaat om de Rijksoverheid, om Brandweer Nederland, of om uw eigen brancheorganisaties: iedereen steunt een zogenoemde ‘risicogestuurde aanpak’ van brandveiligheid. Die aanpak gaat verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving en levert een integraal inzicht in risico’s en risicofactoren op, op basis waarvan maatregelen op maat kunnen worden genomen. Maar wat betekent dit precies voor u en voor uw organisatie? En staan de neuzen nog steeds dezelfde kant op wanneer u duidelijke keuzes maakt? Daarover gaat de bestuurlijke masterclass ‘Risicogestuurde brandveiligheid’ op 8 februari 2018.

Journalist

Ik, Frans Regtien, ben van oorsprong journalist. Ik ben geboren in 1954 in Amsterdam en ik werkte onder andere bij de KRO en de Wereldomroep. Ik gaf les aan de Hogeschool voor de Journalistiek Windesheim in Zwolle.

Hora Finita

Jarenlang heb ik toegewerkt naar dat ene moment. De academische kers op de taart. De kroon op mijn onderzoekswerk. Nuchter bezien is het een plechtig poppenkastmoment, maar de officiële verdediging in de historische aula van het Groninger academiegebouw gaat niet in de koude kleren zitten. 

Aandacht voor palliatieve zorg

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Naar betere samenwerking in kennis voor professionele ondersteuning in de Gehandicaptenzorg

Vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en uit de praktijk hebben op 17 november in Houten deelgenomen aan de derde bijeenkomst 'Samenwerken aan kennis'. Professionals hebben state of the art kennis nodig. Alle aanwezigen zetten zich hiervoor in én zien hierbij het belang van een goed lopende kennisstroom tussen onderzoekers, docenten en professionals.