Geef scholen meer ruimte voor eigen visie en aanpak 

0
312

De Vereniging van vrijescholen verwacht van de Tweede Kamer en de formerende partijen in de komende kabinetsperiode meer ruimte voor scholen om het onderwijs vorm te kunnen geven vanuit hun eigen visie. Dat is de strekking van het nieuwe manifest: ‘Méér ruimte voor vrijescholen’.

De overheid moet het onderwijs faciliteren, de deugdelijkheid bewaken, maar vervolgens gepaste afstand houden als het gaat om onderwijsinhoud en onderwijskwaliteit. Dáár gaat het onderwijs zelf over. Het leraarschap is een ambacht. De vrijeschool wil ruimte voor dit vakmanschap en voor de eigen visie op onderwijs.

Ruimte voor de leraar om onderwijs te ‘maken’

Ja, er moet meer geld beschikbaar komen om de werkdruk te verminderen én voor eerlijke lerarensalarissen. Dat zijn voorwaarden voor de basiskwaliteit. Maar werken aan kwaliteit vraagt ook om meer ruimte voor leraren om zelf onderwijs te ontwikkelen. De Vereniging van vrijescholen wil dat leraren daarvoor meer tijd krijgen (lees: worden vrijgeroosterd) de komende jaren.

Ruimte voor ouders om te kiezen voor de vrijeschool

De vrijeschool groeit, wachtlijsten nemen toe en initiatieven voor nieuwe vrijescholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch worden leerlingen nog te vaak teleurgesteld vanwege huidige wet- en regelgeving. De Vereniging van vrijescholen pleit daarom voor aanpassingen van de vestigingsnorm, de huisvestingseisen en de bekostiging. Als een omvangrijke, gemotiveerde groep ouders een stevig onderwijsinitiatief neerzet en verantwoordelijkheid neemt, dan moeten barrières worden weggenomen. Alleen op die wijze kan keuzevrijheid van ouders en leerlingen geborgd worden.

Ruimte voor oplossingen in het passend onderwijs

Met name in het primair onderwijs willen vrijescholen verdergaande afspraken maken over hun positie in de zogenaamde samenwerkingsverbanden, waarin schoolbesturen van een bepaalde regio financiële middelen verdelen voor onder meer het passend onderwijs. Vrijescholen werken over het algemeen bestuurlijk samen in grote regio’s. Dat betekent dat zij aan meerdere samenwerkingsverbanden moeten deelnemen om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. In veel samenwerkingsverbanden lijkt het belang van geld en de verdeling daarvan belangrijker te worden dan de inhoudelijke doelstellingen. Kleine vrijeschoolbesturen hebben te weinig capaciteit om in dit speelveld altijd goed te kunnen meedoen. De vrijeschool wil de (financiële) ruimte om de benodigde ondersteuning zelf in te richten en door eigen dienstverleners te laten verzorgen.

Downloaden

Het hele manifest, met daarin zeven speerpunten, staat gepubliceerd op de website van de Vereniging van vrijescholen.